Copyright PlafondSpecht

PlafondSpecht patent

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot PlafondSpecht.nl en het logo van PlafondSpecht, waaronder in ieder geval worden begrepen het model en merkrechten, berusten uitsluitend bij PlafondSpecht BV (hierna te noemen PlafondSpecht)  PlafondSpecht behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, videobeelden, geluiden, teksten en andere informatie) berustend uitsluitend bij PlafondSpecht en/of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PlafondSpecht is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

PlafondSpecht heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van PlafondSpecht, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden. PlafondSpecht heeft tevens het recht om – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal